Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu 1. jula 2016. godine

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, broj 106/15), koji je Narodna skupština RS usvojila 18. decembra 2015. godine na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, stupa na snagu 1. jula 2016. godine, osim odredaba: člana 393. stav 5, člana 470. stav 2, člana 472. stav 3, člana 473. stav 2, člana 474. stav 4, člana 481, člana 482. stav 3, člana 483. stav 2, člana 496. stav 1, člana 497. stav 2, člana 499. st. 3. i 4, člana 501. stav 4, člana 503. stav 4, člana 504 , člana 505. stav 7, člana 509. stav 4, člana 512. stav 2, člana 516. stav 3, člana 523. stav 5, člana 524. stav 6, člana 530 , člana 532. stav 5, člana 540. stav 3, člana 547 , člana 548. i člana 549. ovog zakona – koje su stupile na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, tj. 29. decembra 2015. godine.
 
Uz broj 14/2016 časopisa “Informator” svim pretplatnicima smo poslali tekst “Zakona o izvršenju i obezbeđenju”. 
 
Sada važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 31/11, 99/11 – dr. zakon, 109/13 – US, 55/14 i 139/14) prestaje da važi 1. jula 2016. godine.
Na osnovu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju do trenutka štampe broja 14/2016 časopisa “Informator”-a (12.05.2016. godine) doneta su sledeća podzakonska akta:
 • Pravilnik o disciplinskom postupku protiv javnih izvršitelja (“Sl. glasnik RS”, br. 32/16)
 • Pravilnik o nadzoru nad radom javnih izvršitelja (“Sl. glasnik RS”, br. 32/16)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom (“Sl. glasnik RS”, br. 37/16),
čija primena takođe počinje 1. jula 2016. godine (tekstove navedenih pravilnika možete naći u “Ekspert”-u). 
 
Skrećemo pažnju na član 547. (prelazne i završne odredbe) novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prema kome:
 • Izvršni poverioci u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici Srbiji doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o obezbeđenju i koji na dan 1. maja 2016. godine još vode izvršni postupak ili postupak obezbeđenja dužni su da se u roku od 1. maja 2016. godine do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj.
 • Ako se ne izjasne u roku, izvršni postupak se obustavlja.
 • Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak nastavi javni izvršitelj, dužan je da javnom izvršitelju plati samo polovinu predujma određenog Javnoizvršiteljskom tarifom.
 • Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak po rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti nastavi javni izvršitelj, sud je dužan da u roku od osam dana dostavi poslovni broj sudskog predmeta Komori javnih izvršitelja koja, shodnom primenom člana 252. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 31/11, 99/11 – dr. zakon, 109/13 – US i 55/14), određuje javnog izvršitelja koji nastavlja sprovođenje izvršenja.
U “Informator”-u broj 14/2016 od 12.05.2016. godine pišemo o nekim institutima iz novog zakona, i to:
 • pokretanje i vođenje izvršnog postupka,
 • izvršenje na novčanom potraživanju izvršnog dužnika,
 • izvršenje na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima,
 • izvršenje na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika,
 • izvršenje na sredstvima sa štednog uloga ili tekućeg računa izvršnog dužnika,
 • izvršenje novčanih potraživanja na finansijskim instrumentima, udelima u privrednom društvu i hartijama od vrednosti.

 

 

Zakon o izvršenju i obezbeđenju