Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2022. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je dana 22.07.2022. godine, pod brojem 401-00-00047/2022-05, rešenje koje citiramo u nastavku:

 

“Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 i 118/21), člana 23. stav 8. i člana 24. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21-US, 51/21-US, 53/21-US, 66/21 i 130/21) i čl. 5. i 6. stav 5. Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Službeni glasnik RS”, broj 54/18) i Sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju broj: 021-01-124/2020-01 od 4.11.2020. godine, donosim 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČIJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK OD 1. JULA 2022. GODINE 

Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. jula 2022. godine i kasnije iznosi za: 

prvo dete 

jednokratno – 321.900,00 dinara

drugo dete 

285.544,04 dinara – 24 rate po 11.897,67 dinara

treće dete 

1.713.264,24 dinara – 120 rata po 14.277,20 dinara

četvrto dete 

2.569.896,36 dinara – 120 rata po 21.415,80 dinara 

treće i četvrto dete u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava)

jednokratno – 237.953,37 dinara

 

Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. jula 2022. godine i kasnije iznosi 5.948,84 dinara 

 

Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta za decu rođenu 1. jula 2022. godine i kasnije iznosi 107.300,00 dinara 

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnih mesečnih prihoda porodice ostvarenih u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice, od 1. jula 2022. godine iznosi: 

    10.707,90 dinara 

    13.920,28 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 

    12.849,44 za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini, od 1. jula 2022. godine iznosi: 

    3,37 dinara 

    4,37 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 

    4,03 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini, od 1. jula 2022. godine iznosi: 

    7,89 dinara 

    10,23 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-5) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 

    9,43 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 6)-10) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

Dečiji dodatak od 1. jula 2022. godine: 

  • za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.569,30 dinara 
  • za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% iznosi 4.640,08 dinara 
  • za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje je doneto mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% iznosi 5.353,96 dinara 
  • za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona iznosi 6.424,74 dinara 

Obrazloženje 

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21-US, 51/21-US, 53/21-US, 66/21 i 130/21) propisano je da se iznosi roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete, a Uredbom o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Sl. glasnik RS”, broj 54/18), cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i iznos dečijeg dodatka, usklađuju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula počev od januara 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije, u prethodnih šest meseci. 

Ovo rešenje dostavlja se opštinskim – gradskim upravama, službama dečije zaštite, a podaci iz njega unose se i u Informacioni sistem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.”