Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2021. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je dana 14.01.2021. godine, pod brojem 401-00-00087/2021-13, rešenje koje citiramo u nastavku:

 

“Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20), člana 23. stav 7. i člana 24. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18) i čl. 5. i 6. stav 5. Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Službeni glasnik RS”, broj 54/18) i Sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju broj: 021-01-124/2020-01 od 4.11.2020. godine, donosim 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČIJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK OD 1. JANUARA 2021. GODINE 

Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. januara 2021. godine i kasnije iznosi za: 

prvo dete 

jednokratno – 102.814,43 dinara

drugo dete 

246.754,63 dinara – 24 rate po 10.281,45 dinara

treće dete 

1.480.527,78 dinara – 120 rata po 12.337,73 dinara

četvrto dete 

2.220.791,67 dinara – 120 rata po 18.506,59 dinara 

treće i četvrto dete u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava)

jednokratno – 205.628,86 dinara

 

Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. januara 2021. godine i kasnije iznosi 5.140,72 dinara 

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnih mesečnih prihoda porodice ostvarenih u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice iznosi: 

    9.253,29 dinara 

    12.029,29 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 

    11.103,96 za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini iznosi: 

    2,91 dinara 

    3,78 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 

    3,49 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini iznosi: 

    6,81 dinara 

    8,84 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 

    8,15 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja 

 

Dečiji dodatak od 1. januara 2021. godine: 

  • za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.084,43 dinara 
  • za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% iznosi 4.009,76 dinara 
  • za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje je doneto mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% iznosi 4.626,66 dinara 
  • za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona iznosi 5.551,98 dinara 

Obrazloženje 

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18) propisano je da se iznosi roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete, a Uredbom o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Sl. glasnik RS”, broj 54/18), cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i iznos dečijeg dodatka, usklađuju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula počev od januara 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije, u prethodnih šest meseci. 

Ovo rešenje dostavlja se opštinskim – gradskim upravama, službama dečije zaštite, a podaci iz njega unose se i u Informacioni sistem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.”