Minimalna neto zarada u 2006. godini

Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05 i 61/05) minimalna zarada je regulisana čl. 111. – 113., a utvrđuje se odlukom Socijalno ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.
Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2006. godini dajemo u nastavku:
 

Rb.

Period 

IZNOS

Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:

1

2

3

4

 1.

januar – jun 2006. godine 

46,00 din/h

11/06 od 7.02.2006.

 2.

jul – decembar 2006. godine

49,00 din/h

58/06 od 7.07.2006.