VIDEO MATERIJALI (PREDAVANJA)

Datum održavanja: 20.09.2023.

Solidarne pomoći

 • u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica, u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, za slučaj rođenja deteta;

Naknada troškova

 • pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica;

Novčane pomoći

 • za lečenje u zemlji ili inostranstvu zaposlenih i lica van radnog odnosa;

Druge pomoći

 • zbog uništavanja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, stipendije i krediti učenika i studenata;

Poreski tretman

 • novčanih pomoći, nagrada i drugih sličnih davanja fiziičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.

Predavači: Marina Karanović, Igor Pršić, Aleksandar Jovanović

Za pretplatnike na stručne časopise “Informator” i “PDV”:
Za pretplatnike na digitalnu bazu “Ekspert”:
Za sve ostale kupce:

Datum održavanja: 18.05.2023.

Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike, zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu za: zaposlene (Zakon o radu) i državne službenike i nameštenike

Predavači: Marina Karanović, Igor Pršić

Za pretplatnike na stručne časopise “Informator” i “PDV”:
Za sve ostale kupce:

Datum održavanja: 21.12.2022.

Izmene i dopune: Zakona o PDV-u, Zakona o fiskalizaciji i Zakona o elektronskom fakturisanju koje se primenjuju od 1.01.2023.

Predavač: Jovana Mihajlović

Za pretplatnike na stručni  časopis “PDV”:
B E S P L A T N O
Za sve ostale kupce:
STRUČNI TEKSTOVI (objavljeni u časopisima “Informator” i “PDV” koje je moguće kupiti i zasebno)

NAKNADA ZARADE/PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANJA SA RADA – pojam, slučajevi u kojima se može ostvariti, način obračunavanja i poreski tretman

Datum: april, 2023.

Sadržaj teksta

SADRŽAJ:

NAKNADA ZARADE/PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANJASA RADA - POJAM, SLUČAJEVI U KOJIMA SE MOŽE OSTVARITI, NAČIN OBRAČUNAVANJA I PORESKI TRETMAN

 • Lica koja NEMAJU PRAVO na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada
 • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni IMA PRAVO na naknadu zarade/plate
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni IMA PRAVO na naknadu zarade prema ZAKONU O RADU
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih državni službenici i nameštenici IMAJU PRAVO na naknadu plate
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni ima pravo na naknadu zarade/plate PO POSEBNIM ZAKONIMA KOJI SE ODNOSE NA SVE ZAPOSLENE u Republici Srbiji
 • RAZLOZI odsustvovanja zbog kojih ZAPOSLENI NEMA PRAVO na naknadu zarade
 • NAČIN UTVRĐIVANJA OSNOVICE, PROCENTI za obračun naknade zarade (plate) za vreme odsustvovanja sa rada i visina naknade
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada, shodno ZAKONU O RADU
   • OSNOVICA za obračun naknade zarade zaposlenim invalidima rada II i III kategorije invalidnosti
   • Način utvrđivanja osnovice, shodno Zakonu o radu
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade/plate KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET RFZO
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade/plate koja se isplaćuje NA TERET MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
   • Način utvrđivanja OSNOVICE naknade zarade ZA VREME PORODILJSKOG odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
  • OSNOVICA za obračun naknade plate u slučaju odsustva sa rada shodno ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA, PKU ZA DRŽAVNE ORGANE i PKU ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
   • Osnovica - shodno Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i PKU za državne organe
   • Osnovica - shodno PKU za zaposlene u JLS
  • Osnovica za obračun naknade zarade, odnosno plate za vreme odsustvovanja sa rada u slučaju kada nije propisana posebnim zakonom
  • Slučajevi za koje je iznos naknade za vreme odsustvovanja sa rada propisan u odnosu na osnovnu zaradu odnosno platu
  • Propisani PROCENTI za obračun visine naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Poreski tretman naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Obaveza poslodavca da dostavi zaposlenom obračun zarade i naknade zarade
 • Obaveza poslodavca da vodi i čuva evidenciju o zaradi i naknadi zarade
 • Novčane kazne