Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2017

Na osnovu člana 32. Zakona o stanovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 50/92, 76/92, …, i 99/11), a u vezi sa članom 139. stav 4. i članom 157. tačka 1) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, broj 104/16) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdila koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u državnoj (javnoj) i društvenoj svojini, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, 

za period januar – jun 2017. godine koji iznosi: 0,209862

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine stana u svojini građana, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme, utvrđen je u članu 140. stav 2. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 13/2017 od 24.02.2017. godine.

Koeficijent se dobija po obrascu koji je propisan Uputstvom o načinu utvrđivanja zakupnine (“Sl. glasnik RS”, br. 27/97, 43/01, 28/02 i 82/09). 

Prečišćene tekstove Zakona o stanovanju i Uputstva o načinu utvrđivanja zakupnine možete naći u “Ekspert”-u.