Informator dvobroj 2-3/2018 od 12.01.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

 • Sastavljanje finansijskih izveštaja drugih pravnih lica /pravnih lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti/

 • Pravo na novčana davanja porodiljama na teritoriji grada Beograda u 2018. godini

 • Obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige prijavljuju promene na imovini do 31. januara 2018. godine  

SADRŽAJ:

ZAKONSKA I PROFESIONALNA REGULATIVA KOJA SE PRIMENJUJE KOD SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju
 • Pregled propisa koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja

PRVA PRIMENA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA

 • Prelazak na MSFI za MSP
 • Prva primena
 • Postupci pripreme finansijskih izveštaja na datum prelaska
 • Obelodanjivanje efekata prelaska na MSFI za MSP

SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA  ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

   I. PRIHODI

   II. RASHODI

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

   I. AKTIVA

   II. PASIVA

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA  /pravnih lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti/

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

   I. PRIHODI

   II. RASHODI

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

   I. AKTIVA

   II. PASIVA

C. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH  IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA

DOSTAVLJANJE, PRIJEM I OBRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2017. godinu
 • Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA NA OSNOVU PODATAKA IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU

 • Kriterijumi za razvrstavanje

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

 • Procena bilansnih pozicija
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ZA 2017. GODINU

 • Propisi
 • Sadržina završnih računa, odnosno finansijskih izveštaja
 • Pripreme za sastavljanje završnog računa
 • Utvrđivanje rezultata
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Podnošenje finansijskih izveštaja
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (prema članu 78. Zakona o budžetskom sistemu)

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI

OBJAVLJENE SU OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBRAČUNE POČEV OD 6.01. DO 31.12.2018. GODINE

PRAVO NA NOVČANA DAVANJA PORODILJAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2018. GODINI

 • Uvodne napomene
 • Prečišćen tekst Odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji Grada Beograda (“Sl. list Grada Beograda”, br. 44/17, 102/17)
 • Tekst Rešenja o iznosu novčanog davanja za porodilje i novčanog davanja za nezaposlene porodilje za 2018. godinu (“Sl. list Grada Beograda”, br. 93/17)

MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANO ZA UPLATU RAZLIKE PLATA U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE

 • Tekst službenog mišljenja MF broj 401-00-03746/2017-03 od 6.12.2017. godine

OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU PROMENE NA IMOVINI DO 31. JANUARA 2018. GODINE

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI OD PRODAJE  POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA I USLUGA

 • Uvodne napomene
 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari od prodaje poljoprivrednih i šumskih  proizvoda (izuzev prikupljenih šumskih plodova i lekovitog bilja) i usluga
 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Primena Zakon o porezima na imovinu
 • Primena propisa o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Primena propisa o računovodstvu
 • Primena Zakona o deviznom poslovanju
 • Primena Zakona o faktoringu