Informator broj 9/2015 od 25.03.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:

 

SADRŽAJ:

 AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2015. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

PROPISAN JE NOVI OBRAZAC PPDG-2R – PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU, KOJI SE PODNOSI ZAKLJUČNO SA 31. MARTOM 2015. GODINE

PREGLED PROPISA ČIJA PRIMENA (u celini ili određenih članova) POČINJE OD 1. APRILA 2015. GODINE

 • Zakoni, čije se pojedine odredbe primenjuju od 1. aprila 2015. godine
 • Zakoni, čija primena u celosti počinje od 1. aprila 2015. godine
 • Pravilnici, čija primena počinje od 1. aprila 2015. godine

PRAVO NA PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U APRILU I MAJU 2015. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE  PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Obračun naknade zarade za dane praznika u aprilu i maju 2015. godine
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave
 • Uticaj umanjenja plata odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava na iznos uvećanja za rad na dane državnog praznika

IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

PODNOŠENJE IZMENJENE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE (Obrazac PPP-PD)

 • Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA
 • Primeri podnošenja nove a ne izmenjene poreske prijave u slučaju uočene greške

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2015. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Razlozi i rokovi za izmenu mesečne akontacije u toku 2015. godine
 • Sastavljanje poreskog bilansa koji se podnosi uz poresku prijavu za izmenu akontacije
 • Sastavljanje poreske prijave i utvrđivanje izmenjene mesečne akontacije
 • Plaćanje akontacije u izmenjenom iznosu

DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU KOJI SE ODNOSE NA PONUĐAČA NE MOGU BITI ELEMENT KRITERIJUMA U SMISLU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti dodatnih uslova
 • Vrste kriterijuma za ocenjivanje ponuda
 • Elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Problemi koji se javljaju u praksi naručilaca prilikom sastavljanja konkursne dokumentacije
 • Načelni pravni stav Republike komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Postupanje naručilaca nakon donošenja odluke Republike komisije i kaznene odredbe

ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA ILI DRUGE OSOBE I ODSUSTVO SA RADA DOK DETE NE NAVRŠI TRI GODINE ŽIVOTA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti
 • Pravo na odsustvo sa rada usvojilaca, hranitelja ili staratelja radi nege deteta mlađeg od pet godina života
 • Pravo na rad sa nepunim radnim vremenom zbog nege deteta ili druge osobe oštećene cerebralnom paralizom, dečjom paralizom, nekom vrstom plegije, distrofije i ostalim teškim bolestima
 • Pravo na odsustvo sa rada do tri godine života zdravog deteta
 • Zabrana otkaza
 • Naknada zarade za vreme posebne nege deteta
 • Službena mišljenja ministarstva nadležnog za poslove rada u vezi sa temom ovog poglavlja

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ I DRUGOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2015. GODINI

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Primena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje