Informator broj 6/2015 od 11.02.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se ove godine tri dana – 15, 16. i 17. februara
 • Kako prevazići probleme nastale prestankom važenja kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih) odnosno pravilnika o radu, koji nisu usaglašeni sa Zakonom o radu do 29. januara 2015. godine?
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu – do 15. maja 2015. godine
 • Produženje roka za dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe – do 31.03.2015. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u decembru 2014. godine (po područjima)
 • Nova Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna “T-500” primenjuje se od 1. februara 2015. do 31. jula 2015. godine
 • Donet je novi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja  deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • Objavljena je Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu
 • Zaključak Vlade o uplati neraspoređene dobiti u budžet Republike Srbije

ZBOG PRAZNOVANJA DANA DRŽAVNOSTI, POMERAJU SE ROKOVI ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU 14. i 15.02.2015. GODINE NA 18.02.2015. GODINE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DVE VANREDNE SEDNICE U JANUARU 2015. GODINE

PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE – DO 31.03.2015.

SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE PRAZNUJE SE OVE GODINE TRI DANA – 15, 16. i 17. FEBRUARA

 • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Sretenja – Dana državnosti Srbije

  • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
  • Primer obračuna naknade zarade za odsustvovanje sa rada za vreme praznovanja Dana državnosti
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave
 • Uticaj umanjenja plata odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava na iznos uvećanja za rad na dane državnog praznika

DONETA JE ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE  VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU

KAKO PREVAZIĆI PROBLEME NASTALE PRESTANKOM VAŽENJA KOLEKTIVNIH UGOVORA (POSEBNIH I POJEDINAČNIH) ODNOSNO PRAVILNIKA O RADU, KOJI NISU USAGLAŠENI SA ZAKONOM O RADU DO 29. JANUARA 2015. GODINE?

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2014. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2015. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO za 2014. godinu
 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa za PIO iz ugovorene naknade u toku 2015. godine

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA  NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU – DO 15. MAJA 2015. GODINE

 • Obveznik poreza
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje
 • Poreska osnovica i obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu

SPISAK NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

JAVNO-PRIVATNO PATNERSTVO, KONCESIJE, NAČIN SPROVOĐENJA  POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA I PRAVILA UGOVARANJA TOG PRAVNOG POSLA

 • Pravna regulativa
 • Definicije pojmova u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i u Zakonu o javnim nabavkama
 • Pojam javno-privatnog partnerstva, bitni elementi i njegovi oblici
 • Oblici javno-privatnog partnerstva
 • Koncesija za javne radove i usluge
 • Postupak i način dodele javnih ugovora
 • Kriterijumi za izbor i izračunavanje vrednosti
 • Objavljivanje javnog poziva i rok za prijem ponuda i prijava
 • Donje granične vrednosti
 • Otpočinjanje postupka javne nabavke za odabir privatnog partnera
 • Konkursna dokumentacija i rok za dostavljanje ponuda
 • Garancija za ozbiljnost ponude
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude i rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude
 • Odluka o poništaju postupka davanja koncesije
 • Dodeljivanje dodatnih radova koncesionaru
 • Zaštita prava
 • Nadzor nad realizaciojom javnih ugovora
 • Registar javnih ugovora

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU TAKSA I NAKNADA

 • Doneta je nova Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda
 • Doneta je Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Doneta je Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Izmene Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

MOGUĆNOST ZA OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  OSIGURANIH LICA U PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, ODNOSNO PRIVATNOJ PRAKSI

 • Mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite na teret sredstava RFZO u privatnim zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnoj praksi
 • Slučajevi (propisani Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja) u kojima osiguranik može ostvariti zdravstvenu zaštitu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi