Informator broj 6/2012 od 10.02.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2011. godinu
 • Privredna društva, javna preduzeća i ustanove dužni su da dostavljene programe za rešavanje viška zaposlenih koji nisu odobreni do 4.02.2012. godine, usklade sa izmenama Odluke do 5.03.2012. godine
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO u 2011. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2012. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Državni službenik ocenjuje se za 2011. godinu do kraja februara 2012. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2011. GODINU
(detaljnije)

 • Uvodne napomene
 • Obveznik poreza

  • Rezidenti Republike Srbije
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje
 • Poreska osnovica i obračun poreza

  • Lični odbici
  • Obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana

  • Produženje roka za podnošenje poreske prijave
  • Kaznene odredbe
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu

  • Unošenje podatka o prihodima koji se oporezuju (tačka 3. obrasca PPDG-5)
  • Utvrđivanje poreza u poreskoj prijavi

   • Podaci za popunjavanje poreske prijave
  • Plaćanje poreza

PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE DUŽNI SU DA DOSTAVLJENE PROGRAME ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH KOJI NISU ODOBRENI DO 4.02.2012. GODINE, USKLADE SA IZMENAMA ODLUKE DO 5.03.2012. GODINE

RASPOREĐIVANJE DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA

 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka U AKCIONARSKOM DRUŠTVU

  • Opšti deo – način raspoređivanja dobitka
  • Isplata dividendi

   • Isplata dividendi akcionarima koji su rezidentna fizička lica
   • Isplata po osnovu učešća zaposlenih ili članova uprave u dobiti

    • Popunjavanje obrasca PP OPJ-3
   • Isplata dividendi nerezidentima

    • Stope poreza
    • Primena beneficiranih stopa
    • Primer za plaćanje poreza po odbitku pri isplati dividendi nerezidentima iz država sa kojim nije zaključen ugovor, i nerezidentima iz država sa kojima je zaključen ugovor
  • Knjiženje raspoređivanja dobitka
  • Pokriće gubitka
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka U ORTAČKOM DRUŠTVU
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka U KOMANDITNOM DRUŠTVU
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka U DRUŠTVENOM PREDUZEĆU

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2011. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2012. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO za 2011. godinu

  • Pravo na povraćaj
  • Podnošenje zahteva za povraćaj više plaćenog doprinosa za PIO

   • Primeri obračuna za povraćaj više plaćenog doprinosa za PIO
   • Uverenje Fonda o osnovici na koju je plaćen doprinos za PIO
   • Zahtev za povraćaj koji se podnosi Poreskoj upravi
 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa za PIO iz ugovorene naknade u toku 2012. godine

  • Pravo na prestanak uplate doprinosa za PIO iz ugovorene naknade u toku 2012. godine
  • Podnošenje zahteva i donošenje rešenja

   • Zahtev koji podnosi obveznik doprinosa
   • Potvrda poslodavca o isplaćenoj zaradi
   • Rešenje o prestanku plaćanja doprinosa

 DRŽAVNI SLUŽBENIK OCENJUJE SE ZA 2011. GODINU DO KRAJA FEBRUARA 2012. GODINE

 • Pojam državnih službenika
 • Lica koja nisu državni službenici
 • Izuzeci od ocenjivanja
 • Merila za ocenjivanje i utvrđivanje radnih ciljeva

  • Merila za ocenjivanje
  • Utvrđivanje radnih ciljeva
  • Izmena radnih ciljeva
 • Vrste i periodi ocenjivanja, odnosno vrednovanja rezultata rada i postignutih ciljeva

  • Redovno ocenjivanje
  • Prevremeno ocenjivanje
  • Vanredno ocenjivanje
 • Vrste ocena
 • Postupak ocenjivanja i izveštaj o ocenjivanju
 • Poverljivost postupka ocenjivanja
 • Napredovanje
 • Napredovanje na položaj i viši položaj
 • Određivanje ocene rešenjem
 • Žalba na rešenje
 • Ocenjivanje kao razlog za prestanak rada na položaju razrešenjem

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI – krajnji rok 30.04.2012. godine –

ZASTUPANJE I ZASTUPNICI PRIVREDNOG DRUŠTVA PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Zastupnici

  • Zakonski (statutarni) zastupnici društva
  • Ostali zastupnici
  • Ograničenja ovlašćenja zastupnika
  • Punomoćnici po zaposlenju
 • Prokura

  • Vrste prokure
  • Ograničenja prokure
  • Opoziv i otkaz prokure
 • Odgovornost i ograničenja za zastupnike, punomoćnike po zaposlenju i prokuriste

  • Ograničenja zaključenja ugovora u ime društva
  • Potpisivanje
 • Posebne dužnosti zastupnika i prokuriste prema društvu

  • Dužnost pažnje
  • Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

   • Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa
   • Tužba zbog povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes
   • Izuzetak od postojanja povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes
  • Dužnost izbegavanja sukoba interesa

   • Tužba zbog povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa
  • Dužnost čuvanja poslovne tajne

   • Izuzeci od dužnosti čuvanja poslovne tajne
   • Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne
  • Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

   • Tužba zbog povrede pravila o zabrani konkurencije
  • Pravila za podnošenje tužbi zbog povrede posebnih dužnosti

PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA I PRAVO NA INFORMISANJE ČLANOVA DRUŠTVA PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Pristup aktima i dokumentima društva

  • Akti i dokumenti društva
  • Pristup aktima i dokumentima društva
  • Korišćenje akata i dokumenata društva
 • Pravo na informisanje članova društva

PRIMENA ODREDBI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA KOJE UPUĆUJE NOVODONETI ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PATNERSTVU I KONCESIJAMA

 • Definicije pojmova u oba zakona
 • Koncesija za javne radove i usluge
 • Postupak i način dodele javnih ugovora
 • Kriterijumi za izbor i izračunavanje vrednosti
 • Objavljivanje javnog poziva i rok za prijem ponuda i prijava
 • Donje granične vrednosti – primena Zakona o budžetu za 2012. godinu
 • Otpočinjanje postupka javne nabavke za odabir privatnog partnera
 • Konkursna dokumentacija i rok za dostavljanje ponuda
 • Garancija za ozbiljnost ponude
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude i rok za donošenje odluke o izboru najovoljnije ponude
 • Odluka o poništaju postupka davanja koncesije
 • Dodeljivanje dodatnih radova koncesionaru
 • Zaštita prava
 • Nadzor nad realizacijom javnih ugovora
 • Registar javnih ugovora

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2011. GODINU