Informator broj 6/08 od 01.02.2008.

UTVRĐENA JE NOVA MINIMALNA NETO ZARADA PO RADNOM ČASU

  ZA ISPLATE ZA PERIOD JANUAR – JUN 2008. GODINE
 
VANREDNO USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA

I NOVČANIH NAKNADA (za telesno oštećenje, za pomoć i negu i po osnovu

  invalidnosti II i III kategorije i dr.) POD 1. JANUAROM 2008. GODINE
 
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2007. GODINU
 • Uvodne napomene
 • Obveznik poreza
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje i poreska stopa
 • Poreska osnovica i obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu

  • Primer popunjenog Obrasca PPDG-5
RASPOREĐIVANJE DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA
 
I DALJE U PRIMENI UREDBA O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA
 
OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU I PRIPADAJUĆIH DOPRINOSA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

 
 • Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana o plaćanju poreza po odbitku od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje o plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od strane fizičkog lica
 • Obrazac poreske prijave i rokovi za podnošenje
 • Popunjavanje poreske prijave
 • Primeri obračuna poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa sa primerima popunjavanja Obrasca PP OPO
 
KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM
 
PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2007. GODINU