Informator broj 5/09 od 26.01.2009.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE
PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE,


NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA
REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2008. GODINE
IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA 
ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO 
OSIGURANJE

PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2009. GODINE
USKLAÐIVANJE DINARSKIH IZNOSA PORESKIH OSLOBOÐENJA,


SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2009. GODINE
GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN 
NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2009. GODINE
PRIMENA USKLAÐENE PORESKE OLAKŠICE KOD ZARADA 
I NAKNADA ZARADE I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA KOD ISTIH
 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada
 za mesec u celini i isplati zarade u delovima
OVERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA OD 1.01.2009. GODINE BEZ OBAVEZE 
DOKAZIVANJA DA JE UPLAĆEN DOSPELI DOPRINOS 
ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I NA FIKSNE PERIODE
USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU
 • Porez na imovinu – najvažnije izmene i dopune Zakona
 • Porez na nasleđe i poklon – najvažnije izmene i dopune Zakona
 • Porez na prenos apsolutnih prava – najvažnije izmene i dopune Zakona
 • Ostale izmene i dopune
NEUSKLAÐIVANJE (ZAMRZAVANJE) PENZIJA I DRUGIH PRAVA 
IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U 2009. GODINI
 • Zakon o budžetu RS za 2009. godinu i Zakon o izmeni i dopuni 
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Odredbe Zakona o penzijskom i i invalidskom osiguranju koje se neće primenjivati u 2009. godini
 • Posledice primenjivanja navedenih izmena i dopuna 
 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja se odnosi na određene kategorije osiguranika, odnosno određivanje visine njihove penzije
DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI
DONET JE ZAKON O PRIVREMENOM IZUZIMANJU OD OPOREZIVANJA 
POREZOM NA DOHODAK GRAÐANA ODREÐENIH VRSTA PRIHODA
SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
 • Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja
DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU 
KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI, ORGANIZATORU TRŽIŠTA 
I BROKERSKODILERSKOM DRUŠTVU – krajnji rok 31.03.2009. godine