Informator broj 30/2014 od 15.12.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odgovori na neka pitanja vezana za primenu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zastarelost potraživanja (tabelarni prikaz osnova roka zastarelosti i vremena zastarelosti po pojedinim zakonima)
 • Reklamacija – shodno Zakonu o zaštiti potrošača
 • Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA DEVETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

ODGOVORI NA NEKA PITANJA VEZANA ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Šta je predmet umanjenja?
 • Kakav je efekat umanjenja osnovne zarade na uvećanja zarade?
 • Da li se osnovna neto zarada koja je pre stupanja na snagu Zakona bila niža od 25.000 dinara i koja se, shodno Zakonu, ne umanjuje, može uvećavati za dodatke, uvećanja po osnovu “minulog rada”, noćnog rada, prekovremenog rada, rada na dan praznika i dr.?
 • Da li je predmet umanjenja “minimalna zarada”?
 • Kada se vrši isplata minimalne zarade svim zaposlenim u jednom periodu, pa se izađe iz problema zbog kojih je vršena takva isplata i vrati u prethodno stanje, šta je predmet umanjenja zarada?
 • Da li su naknade zarada za vreme odsustva sa rada predmet umanjenja?
 • Maksimalna zarada i umanjenje zarada – efekti
 • Da li su predmet umanjenja naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu, ugovora o autorstvu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i slično?
 • Da li je naknada direktora koji nije zasnovao radni odnos već su međusobna prava i obaveze i odgovornosti direktora uređeni ugovorom, predmet umanjenja?
 • Koji se elementi uzimaju za obračun razlike zarade za uplatu u budžet, shodno Zakonu?
 • Na koji uplatni račun se uplaćuje razlika po osnovu Zakona, i koji se poziv na broj odobrenja unosi u nalog za prenos?
 • Ko, kada i kome dostavlja dokaz o izvršenoj uplati razlike u budžet?
 • Koje su sankcije u slučaju neizvršavanja obaveze uplate razlike u budžet?

IZMENJENI SU KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE VISINE PAUŠALNIH  PRIHODA ZA PREDUZETNIKE IZ PETE GRUPE UREDBE O BLIŽIM  USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE  OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI

DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNIM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

PROPISANI SU NOVI KONTNI OKVIRI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, BANKE, DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA I NARODNU BANKU SRBIJE

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA (tabelarni prikaz osnova roka zastarelosti i vremena zastarelosti po pojedinim zakonima)

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

 • Porez po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti
 • Porez po odbitku na prihode od kamata
 • Porez po odbitku na prihode po osnovu naknada za usluge
 • Porez po odbitku na prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici
 • Prilog: Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog  oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na dividende i kamate

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU AUTORSKIH NAKNADA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

 • Pojam autorskih naknada
 • Porez po odbitku na prihode koje nerezidentni obveznik ostvari po osnovu autorske naknade od rezidentnog pravnog lica
 • Prilog: Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog  oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na autorske naknade

X REKLAMACIJA – shodno Zakonu o zaštiti potrošača –

 • Razlozi za reklamaciju
 • Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije
 • Mesto i način prijema reklamacije
 • Dokaz o obavljenoj kupovini/plaćanju
 • Evidencija primljenih reklamacija
 • Odgovor prodavca na reklamaciju
 • Produžavanje roka za rešavanje reklamacija
 • Ambalaža
 • Rešavanje reklamacije
 • Nadležnost inspekcije
 • Poseban način prijema reklamacije
 • Primer obaveštenja o načinu i mestu prijema reklamacija
 • Primer izgleda lista iz Evidencije o primljenim reklamacijama (“knjige reklamacija”)

PRIMENA POJEDINIH PROPISA (u celini ili određenih članova) POČINJE OD 1. JANUARA 2015. GODINE, A ODREDBE NEKIH PROPISA PRESTAJU DA VAŽE ISTEKOM 2014. GODINE

 • Zakoni, čije pojedine odredbe počinju da se primenjuju 1. januara 2015. godine
  • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju – spisak članova čija primena počinje 1.01.2015. godine
  • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – primena izmenjenog člana 70. stav 2. je od 1.01.2015. godine
  • Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – odredbe člana 16. stav 3. se primenjuju od 1.01.2015. godine
  • Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – odredbe člana 8. stav 2. alineja prva počinju da se primenjuju od 1.01.2015. godine
  • Zakon o akcizama – spisak članova čija primena počinje 1.01.2015. godine
  • Zakon o stečaju – član 10. stav 4. se primenjuje od 1.01.2015. godine
  • Zakon o energetici – čl. 140, 202. i 206. sadrže odredbe čija je primena vezana za 1.01.2015. godine
  • Zakon o efikasnom korišćenju energije – obaveza primene člana 95. stav 2. od 1.01.2015. godine
  • Zakon o visokom obrazovanju – primena člana 14. stav 4. počinje 1.01.2015.
  • Zakon o sprečavanju dopinga u sportu – članom 44. propisan je prestanak važenja pod 1.01.2015. godine prethodno donetih podzakonskih akata
 • Zakon, čija primena u celosti počinje od 1. januara 2015. godine
 • Odredbe pojedinih zakona, čija primena prestaje krajem decembra 2014. godine
 • Uredbe, čija primena počinje od 1. januara 2015. godine
 • Pravilnici, čija primena počinje od 1. januara 2015. godine

Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima poslali smo knjigu: “Zakon o planiranju i izgradnji – prečišćen tekst”.