Informator broj 28/2015 od 23.12.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju menja se period važenja potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu i način isplate “trudničkog bolovanja” preko 30 dana
 • Prestanak radnog odnosa navršavanjem radnog veka i mogućnost nastavka radnog odnosa ovih lica
 • Donet je Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
 • Prilikom uplate akontacije poreza na dobit za januar 2016. godine obavezno se koristi broj odobrenja plaćanja (BOP) dodeljen od strane Poreske uprave
 

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ZASEDANJIMA OD 8. i 14. DECEMBRA 2015. GODINE

 • Propisi usvojeni na sednici od 8. decembra 2015. godine
 • Propisi usvojeni na sednici od 14. decembra 2015. godine

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 • Preuzeta su osnivačka prava od strane Republike nad kliničko-bolničkim centrima
 • Imenovanje i razrešenje organa kliničko-bolničkog centra, kao i davanje saglasnosti na statut – vrši Vlada RS
 • Specijalizacija stranih državljana
 • Licenciranje zdravstvenih saradnika
 • Dopunski rad zdravstvenih radnika po novim pravilima
 • Ugovor o dopunskom radu i poreski tretman ugovorene naknade

IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU MENJA SE PERIOD VAŽENJA POTVRDE O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU I NAČIN ISPLATE “TRUDNIČKOG BOLOVANJA” PREKO 30 DANA

IZMENE I DOPUNE ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

PRECIZIRANE SU ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA NAČIN PLAĆANJA NAKNADE KOJU APR NAPLAĆUJE ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA KORISNIKA

IZMENJENE SU I DOPUNJENE ODLUKE NBS KOJE PROPISUJU KONTNI OKVIR I FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Izmena i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Izmena i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK KOJI UREĐUJE KRITERIJUME I NAČIN SPROVOĐENJA MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

PODSETNIK NA PORESKI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN BONUSA KOJI SE ISPLAĆUJU PO OSNOVU DOPRINOSA U OSTVARIVANJU POSTIGNUTIH REZULTATA

PRESTANAK RADNOG ODNOSA NAVRŠAVANJEM RADNOG VEKA I MOGUĆNOST NASTAVKA RADNOG ODNOSA OVIH LICA

 • Prestanak radnog odnosa navršavanjem radnog veka

  • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i uslovi za prestanak radnog odnosa
  • Staž osiguranja
  • Donošenje rešenja o otkazu zbog navršenja radnog veka

   • Primer Rešenja o otkazu ugovora o radu zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju
 • Mogućnost da zaposleni koji je navršio radni vek ostane u radnom odnosu

  • Kada poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom sa kojim je postignut sporazum o nastavku rada?
 • Otpremnina pri odlasku u penziju

  • Visina otpremnine pri odlasku u penziju

MOGUĆNOST ZA POVRAĆAJ PLAĆENOG “SOLIDARNOG POREZA” ZA SVA LICA KOJIMA JE OVAJ POREZ NAPLAĆEN PO OSNOVU ISPLATA IZVRŠENIH U JEDNOM MESECU ZA VIŠE OBRAČUNSKIH PERIODA (VIŠE MESECI)

PRILIKOM UPLATE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT ZA JANUAR 2016. GODINE OBAVEZNO SE KORISTI BROJ ODOBRENJA PLAĆANJA (BOP) DODELJEN OD STRANE PORESKE UPRAVE

 

OBAVEŠTENJE (POZIV) MINISTARSTVA ZA RAD PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I REPREZENTATIVNIM SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA DA PODNESU ZAHTEV RFPIO ZA POVEZIVANJE STAŽA ZA ZAPOSLENE I BIVŠE  ZAPOSLENE U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE, STEČAJNIM DUŽNICIMA I PREDUZEĆIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

PRIMENA POJEDINIH PROPISA (u celini ili određenih članova) POČINJE OD 1. JANUARA 2016. GODINE, A ODREDBE NEKIH PROPISA PRESTAJU DA VAŽE ISTEKOM 2015. GODINE

 • Zakoni, čija primena u celosti počinje od 1. januara 2016. godine

  • Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (“Sl. glasnik RS”, br. 40/15)
  • Zakon o jakim alkoholnim pićima (“Sl. glasnik RS”, br. 92/15)
 • Zakoni, čije pojedine odredbe počinju da se primenjuju 1. januara 2016. godine

  • Zakon o javnim nabavkama – izmenjeni član 51. počinje da se primenjuje od 1.01.2016. godine
  • Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – od 1.01.2016. godine počinje da se primenjuje na ugovore zaključene između subjekata javnog sektora
  • Zakon o planiranju i izgradnji – spisak članova čija primena počinje 1.01.2016. godine
  • Zakon o porezu na dodatu vrednost – izmene u članu 50. počinju da se primenjuju 1.01.2016. godine
  • Zakon o akcizama – poslednje izmene i dopune zakona – “Sl. glasnik RS”, br. 103/15, počinju da se primenjuju 1.01.2016. godine
  • Zakon o porezima na imovinu – odredba člana 12. stav 1. tačka 7a) počinje da se primenjuje od 1.01.2016. godine
  • Zakon o javnim medijskim servisima – odredbe čl. 37-42. počinju da se primenjuju od 1.01.2016. godine
 • Propisi (u celini ili njihove pojedine odredbe), čija primena prestaje 31.12.2015. ili 1.01.2016. godine
 • Uredbe, čija primena počinje od 1. januara 2016. godine
 • Pravilnici, čija primena počinje od 1. januara 2016. godine

POSTUPAK PLANIRANJA I SADRŽAJ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU – novine koje se primenjuju od 1.01.2016. godine

DONET JE ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI

 • Predmet Zakona
 • Značenje pojedinih pojmova
 • Slučajevi kada je moguće upućivanje zaposlenih u inostranstvo
 • Na koga se Zakon ne primenjuje?
 • Zaštita zaposlenih
 • Uslovi upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo i njihovog povratka sa tog rada
 • Obaveze poslodavca prema zaposlenom koga upućuje na privremeni rad u inostranstvo
 • Prava zaposlenih upućenih na privremeni rad u inostranstvo
 • Postupak upućivanja zaposlenog na privremeni rad u inostranstvo
 • Saradnja između organa i organizacija i nadzor nad primenom Zakona
 • Kaznene odredbe
 • Prelazne i završne odredbe

NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANJE UTVRDIO JE MINIMALNE USLOVE ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU I PROPISAO NOVU LISTU STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

 • Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu
 • Nova Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva

  • Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
  • Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke
  • Polje 3: Društveno-humanističke nauke
  • Polje 4: Medicinske nauke
  • Polje 5: Umetnost
 • Interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU POREZA, TAKSI, ZAKUPNINA I ZONA

 • Izmene Odluke o lokalnim administrativnim taksama

  • Taksena tarifa
 • Izmena i dopuna Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda
 • Dopuna Odluke o visini stope poreza na imovinu
 • Izmena Odluke o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Izmena i dopuna Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu