Informator broj 27/08 od 24.12.2008.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Praznici u decembru 2008. godine i januaru 2009. godine

Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Pregled zakona koje je Narodna skupština Republike Srbije usvojila na trećoj sednici

drugog redovnog zasedanja u 2008. godini

Usvojene su izmene zakona koji uređuju osiguranje depozita i stečaj i likvidaciju banaka

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

Donet je novi Zakon o javnim nabavkama

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara od 1. januara 2009. godine

Izrada programa poslovanja za 2009. godinu i formiranje mase zarada u javnim preduzećima

čiji je osnivač lokalna samouprava
 • Program poslovanja
 • Zarade i druga primanja u lokalnim javnim preduzećima za 2009. godinu
 • Rast cena u 2009. godini
 • Obaveza jedinica lokalne vlasti da dostave Programe javnih preduzeća nadležnim ministarstvima
 • Obaveštenje o kretanju cena proizvoda i usluga i zarada
 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima i dalje je na snazi
Mogućnost da se na sopstveni zahtev lice uključi u sistem obaveznog

PIO i zdravstvenog osiguranja
 • Pristupanje obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Dobrovoljno uključivanje u obavezno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Postupak prerade pod carinskom kontrolom

Odluka Ustavnog suda u vezi sa bližim uslovima, načinom i postupkom za izdavanje

dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Pitanja i odgovori o primeni ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 • Dividende
 • Autorske naknade
 • Metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja
 • Primena kredita za ušteđen porez
 • Usluge za potrebe Vlade