Informator broj 25/2013 od 7.11.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Praznici u decembru 2013. godine i januaru 2014. godine
 • Pravo i poreski tretman poklona povodom Nove godine i Božića
 • Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem (“beneficirani staž”) i njegov značaj u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Da li ići u starosnu penziju u 2013. ili u 2014. godini?

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2013. GODINI

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE

VLADA RS JE USVOJILA PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU I UPUTILA GA NARODNOJ SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE I USVAJANJE

PRAZNICI U DECEMBRU 2013. GODINE I JANUARU 2014. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Obračun naknade zarade za dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika  za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

PRAVO I PORESKI TRETMAN POKLONA POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM (“BENEFICIRANI STAŽ”)  I NJEGOV ZNAČAJ U SISTEMU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

 • Uvodne napomene
 • Pojam staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i stepen uvećanja staža
 • Uslovi za računanje staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem
 • Postupak i način utvrđivanja radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

  • Prilog: Metodologija za izradu stručne dokumentacije za utvrđivanje i reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Revizija radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i stepena uvećanja staža osiguranja
 • Specifičan vid staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Finansiranje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
 • Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem i retroaktivnost
 • Utvrđivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u matičnoj evidenciji
 • Značaj staža osiguranja sa uvećanim trajanjem

DA LI IĆI U STAROSNU PENZIJU U 2013. ILI U 2014. GODINI?

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, i s tim u vezi, snižavanje opšte starosne granice, kod tzv. “beneficiranog staža”
 • Određene kategorije osiguranika i vojni osiguranici
 • Uvećanje staža osiguranja osiguraniku ženi za dodatni staž za određivanje visine starosne penzije

DONETI SU PRAVILNICI ZA PRIMENU ZAKONA O FAKTORINGU

 • Uslovi i način izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa
 • Registar faktoringa

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM

USTAVNI SUD JE DONEO ODLUKU O NESAGLASNOSTI ODREDBE ČLANA 8. STAV 2. POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE SA ODREDBAMA ČLANA 77. ZAKONA O RADU

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA PRESTAJE DA VAŽI 1. JANUARA 2014. GODINE