Informator broj 24/2015 od 26.10.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Objavljen je novi Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • 11. novembar – Dan primirja u Prvom svetskom ratu, praznuje se neradno
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada za zaposlene na teritoriji grada Beograda, sa primenom novog ITS sistema od 1. oktobra 2015. godine
 • Postupak zamene zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom, za koji je krajnji rok 31. decembar 2016. godine 

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA, VISINA I OSNOV ZA OBRAČUN NAKNADA ZARADA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknada troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2015. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. NOVEMBRA 2015. GODINE

 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.11.2015. za odgovarajući mesec
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.11.2015. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade penzionisanih lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.11.2015. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika, pri isplatama od 1.11.2015. godine

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

11. NOVEMBAR – DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU, PRAZNUJE SE NERADNO

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

POSTUPAK ZAMENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZDRAVSTVENOM KARTICOM, ZA KOJI JE KRAJNJI ROK 31. DECEMBAR 2016. GODINE

 • Postupak zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja, koji vrši poslodavac (pravno lice)
 • Postupak zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja, koji vrši osiguranik (fizičko lice)
 • Način provere validnosti kartice zdravstvenog osiguranja

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I POVRATAK SA RADA ZA ZAPOSLENE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, SA PRIMENOM NOVOG ITS SISTEMA OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

NOĆNI RAD I RAD U SMENAMA

ORGANI UPRAVLJANJA U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, RADNO PRAVNI STATUS DIREKTORA I FISKALNI TRETMAN PRIMANJA DIREKTORA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

 • Skupština društva sa ograničenom odgovornošću
 • Direktor društva sa ograničenom odgovornošću
 • Nadzorni odbor društva sa ograničenom odgovornošću

DOPUNA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

NOVINE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU

RADNI I NERADNI DANI U 2016. GODINI, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

SLUŽBENA MIŠLJENJA