Informator broj 24/02 od 05.12.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Indeksi cena na malo za novembar 2002. godine
  • Indeksi troškova života za novembar 2002. godine
  • Koeficijenti za revalorizaciju
  • Eskontna stopa NBJ i zatezna kamata u 2002. godini
  • Zatezna kamata za novembar 2002. godine
  • Kamata na manje ili više plaćene poreze i sporedna poreska davanja od 1. januara 2003. godine plaća se po članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Novo usklađivanje roditeljskog i materinskog dodatka, pomoći za opremu novorođenčeta i cenzusa za dečiji dodatak
  • Nova Odluka o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost (primena od 1.01.2003. godine)
Refundacija sredstava “trećem licu” od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
Da li treba ići u penziju pre ili posle donošenja novog zakona?
Obustavljanje novčanih potraživanja od zaposlenog iz zarade i naknade zarade
Aktivnosti za zaključivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora
Obračun amortizacije za 2002. godinu
Smernice za pripremu poslovne politike i plana poslovanja za 2003. godinu
Službena mišljenja