Informator broj 23/2020 od 12.10.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:

 • Propisani su novi rokovi, dodatni kriterijumi i parametri za realizaciju programa “Moja prva plata”

 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku (Obrazac PDPO/S)

 • Porez na dobit po rešenju na prihode nerezidentnog pravnog lica (Obrazac PP KDZN)

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISANI SU NOVI ROKOVI, DODATNI KRITERIJUMI I PARAMETRI ZA REALIZACIJU PROGRAMA “MOJA PRVA PLATA”

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA O RADU KAO OPŠTEG AKTA KOD POSLODAVCA

IV. POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE – INTERNI I JAVNI KONKURS –

 • Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta putem internog konkursa
 • Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta putem javnog konkursa
 • Javni konkurs za popunjavanje položaja

V. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA NA DOBIT PO ODBITKU (Obrazac PDPO/S)

 • Stopa poreza
 • Obveznik poreza
 • Poreska prijava
 • Plaćanje poreza
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti

  • Primer isplate dividende i obračuna poreza po odbitku
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu autorskih naknada

  • Pojam autorskih naknada
  • Način utvrđivanja poreza po odbitku na autorske naknade koje ostvari nerezidentno pravno lice
  • Način utvrđivanja poreza po odbitku na autorske naknade koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu kamata

  • Primer obračuna poreza po odbitku pri isplati prihoda po osnovu kamate
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu naknade od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike

  • Porez po odbitku na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti
  • Porez po odbitku na naknade po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu naknada od usluga

  • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz zemlje sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
  • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz zemlje sa kojom nije zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Prilog 1: Šifarnik zemalja
 • Prilog 2: Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Prilog 3: Spisak država sa ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primeni u Republici Srbiji, sa tabelarnim pregledom stopa poreza po odbitku na autorske naknade, na dividende i na kamate

VI. POREZ NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA (Obrazac PP KDZN)

 • Porez po rešenju na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
 • Porez po rešenju na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice u postupku namirenja potraživanja
 • Oporezivanje kapitalnih dobitaka koje ostvaruju nerezidentna pravna lica na teritoriji Republike

  • Pojam kapitalnog dobitka
  • Određivanje kapitalnog dobitka
  • Utvrđivanje i naplata poreza na kapitalni dobitak nerezidentnih pravnih lica