Informator broj 21/02 od 25.10.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Uredbe Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama
 • Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima
 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
Dopuna Uputstva o obliku, sadržini i upotrebi instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji
Izdržavanje u funkciji obrazovanja deteta
Minimalna zarada
 • Ugovaranje minimalne zarade
 • Utvrđivanje visine minimalne zarade i obračun poreza i doprinosa
 • Obračun i isplata minimalne zarade
 • Naknade zarade i minimalna zarada

PRILOG: Obračun minimalnih bruto zarada za januar – oktobar 2002. godine ukoliko se isplata vrši u periodu od 1. septembra do 30. novembra 2002. godine

Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u inostranstvu i zemlji

 • Izdaci za službeno putovanje u inostranstvo
 • Spisak zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevnica
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji

Službena mišljenja

 • Ministarstvo za rad i zapošljavanje RS
 • Ministarstvo za socijalna pitanja RS
 • Ministarstvo finansija i ekonomije RS