Informator broj 2-3/2014 od 8.01.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

 

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA
DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

  • Prihodi
  • Rashodi
 • SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

  • Aktiva
  • Pasiva

UTVRÐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA,
ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA,
ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA
OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2013. GODINU

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u novembru 2013. godine (po područjima)
 • Od 1. januara 2014. godine u primeni su ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Gruzijom, Tunisom, Vijetnamom i Kanadom
 • Obaveza dostavljanja Godišnjeg izveštaja o sprovođenju Plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i donošenja Plana mera za 2013. godinu
 • Usvojene su izmene i dopuna Zakona o osiguranju
 • Narodna skupština Republike Srbije donela je Autentično tumačenje odredbe člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima
 • Odložen je početak primene obrazaca specifikacija OS i OS-1 – počev za obračunate i plaćene doprinose za mart 2014. godine
 • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Objavljena je Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacije i fonograma
 • Objavljen je Spisak korisnika javnih sredstava
 • Objavljena je Uredba o izmeni Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • Srednji kurs dinara prema stranim valutama na kraju svakog meseca u 2013.

OBJAVLJENA SU DVA NOVA PRAVILNIKA U VEZI SA OBJEDINJENOM NAPLATOM POREZA PO ODBITKU

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

DONETA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA,
KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA
POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Prečišćen tekst Uredbe

DONETA UREDBA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU PENZIJU
ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA