Informator broj 19/07 od 01.10.2007.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Doneta je Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak s rada
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji i u inostranstvu
 • Naknada troškova selidbe u inostranstvo
 • Naknada troškova privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada
 • Naknada troškova rada i boravka na terenu
 • Otpremnine
 • Prava ostvarena po ranijem propisu

Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu prema novoj uredbi

 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca
 • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo
 • Spisak dnevnica po stranim državama

Terenski dodatak i naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu

 • Terenski dodatak i naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu shodno primeni Zakona o radu
 • Terenski dodatak i naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu u skladu sa Uredbom

Roba u carinskom skladištu

 • Pravila carinskog skladištenja po Carinskom zakonu
 • Pitanja koja su uređena Uredbom
 • Evidentiranje robe u postupku carinskog skladištenja

Postupak rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

Akcije i udeli u pravnom licu kao predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava