Informator broj 19/04 od 06.10.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Sastavljanje periodičnog izveštaja o izvršenju budžeta indirektnih i direktnih korisnika za period januar – septembar 2004. godine
Primena olakšica za plaćanje doprinosa za lica koja su na dan zaključenja ugovora o radu počev od 1.09.2004. godine i nadalje starija od 45 odnosno 50 godina
  • Primer popunjenog obrasca ONSZ
  • Primer popunjenog obrasca INSZ
Novine u Nacrtu Zakona o radu
Porez na prenos apsolutnih prava – kroz pitanja i odgovore
  • U tekstu je dato 63 pitanja i odgovora u vezi sa predmetom oporezivanja, poreskim obveznikom i poreskom osnovicom