Informator broj 18/2019 od 8.08.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Računovodstvene isprave kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama (kretanje, kontrola, čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava)
 • Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO
 • Akcionarska društva prema Zakonu o privrednim društvima
 • Upravljanje akcionarskim društvom prema Zakonu o privrednim društvima

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETNAESTOM VANREDNOM ZASEDANJU, PREGLED MEMORANDUMA I SPORAZUMA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

III. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD NA TERET RFZO

 • Dokumentacija i dokazi koje poslodavac podnosi RFZO za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja koje je nastupilo 11.04.2019. godine i kasnije
 • Dokumentacija i dokazi koje poslodavac podnosi RFZO za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja koje je nastupilo pre 11.04.2019. godine

IV. RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE KAO OSNOV ZA KNJIŽENJE U POSLOVNIM KNJIGAMA (kretanje, kontrola, čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava)

 • Poslovne promene i računovodstvene isprave
 • Vrste računovodstvenih isprava
 • Formalni izgled računovodstvene isprave
 • Sastavljanje i kontrola računovodstvenih isprava
 • Čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava

V. AKCIONARSKA DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Osnovna pravila
 • Akcije i druge hartije od vrednosti
 • Osnivanje društva
 • Odnos društva i akcionara
 • Sopstvene akcije
 • Prestanak društva

VI. UPRAVLJANJE AKCIONARSKIM DRUŠTVOM PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Skupština akcionarskog društva
 • Direktor akcionarskog društva
 • Nadzorni odbor akcionarskog društva
 • Sekretar akcionarskog društva

VII. KAPITAL AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Minimalni osnovni kapital
 • Povećanje osnovnog kapitala
 • Smanjenje osnovnog kapitala

VIII. NADZOR POSLOVANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Unutrašnji nadzor poslovanja akcionarskih društava
 • Spoljni nadzor poslovanja akcionarskih društava

IX. POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

X. PRINUDNI OTKUP AKCIJA I PRAVO NA PRODAJU AKCIJA – PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

 • Naknade za korišćenje energije i energenata
 • Naknade za korišćenje javnih površina
 • Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 • Naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina
 • Primena posebnih odredbi Zakona