Informator broj 18/08 od 22.07.2008.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE
PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE,

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA
IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2008. GODINE
GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. AVGUSTA 2008. GODINE
OBRAČUN I ISPLATA MINIMALNE ZARADE DO OBJAVLJIVANJA NOVE MINIMALNE NETO ZARADE PO SATU ZA PERRIOD JUL-DECEMBAR 2008. GODINE
REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE
POD 30. JUNOM 2008. GODINE
INFORMACIJA U VEZI SA OBAVEZOM IZRADE I DOSTAVLJANJA PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE
REPREZENTATIVNOST SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA
  • Uvodne napomene
  • Uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata
  • Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
  • Reprezentativnost udruženja poslodavaca
  • Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca osnovanih na nivou grane, grupe, podgrupe ili delatnosti i teritoriji određene teritorijalne jedinice
  • Preispitivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
  • Model Zahteva za preispitivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
  • Model Rešenja o gubitku reprezentativnosti
KNJIŽENJE KOMISIONE PRODAJE ROBE KOD KORISNIKA BUDŽETKSIH SREDSTAVA
PORESKI TRETMAN OSNIVAČKOG ULOGA U PRIVREDNA DRUŠTVA
PORESKI TRETMAN POVEĆANJA ULOGA, DODATNIH ULOGA I POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNOG DRUŠTVA
NAČIN I POSTUPAK SPROVOĐENJA POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA IZ DOBITI (odluke i zahtevi)