Informator broj 16/2014 od 25.06.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji od 1. jula 2014. godine zaposli nova lica i lica sa invaliditetom
 • Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama za pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PREGLED PROPISA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDNICI DRUGOG I TREĆEG VANREDNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

FISKALNE OLAKŠICE ZA POSLODAVCA KOJI OD 1. JULA 2014. GODINE  ZAPOSLI NOVA LICA I LICA SA INVALIDITETOM

 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji od 1. jula 2014. godine zaposli nova lica
 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom

  • Ostvarivanje prava na poresku olakšicu
  • Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca
 • Fiskalne olakšice poslodavaca u privatnom sektoru u skladu sa Uredbom o podsticanju zapošljavanja
 • Zaključna razmatranja o merama za podsticaj zapošljavanja

OPŠTI AKT O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA  ZA PRAVNA LICA KOJA PRIMENJUJU MSFI za MSP

 • Obaveza donošenja akta
 • Primer opšteg akta za pravno lice koje primenjuje MSFI za MSP

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE INVESTICIONIH NEKRETNINA U SKLADU SA MSFI za MSP

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE TROŠKOVA POZAJMLJIVANJA U SKLADU SA MSFI

 • Računovodstveno obuhvatanje troškova pozajmljivanja na način koji je propisan MRS 23
 • Računovodstveno obuhvatanje troškova pozajmljivanja na način koji je propisan MSFI za MSP

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o računovodstvu
 • Primena Zakona o reviziji