Informator broj 16/2012 od 13.07.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA, NAČIN IZDAVANJA RADNE DOZVOLE I PRESTANAK RADA STRANOG DRŽAVLJANINA I LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA
(detaljnije)

 • Uslovi za rad
 • Radna dozvola

  • Izdavanje radne dozvole stranom državljaninu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje
  • Izdavanje radne dozvole stranom državljaninu koji ima privremeni boravak
 • Odbijanje zahteva za izdavanje radne dozvole
 • Donošenje odluke o izdavanju radne dozvole
 • Administrativna taksa za izdavanje radne dozvole
 • Zasnivanje radnog odnosa bez radne dozvole
 • Zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom
 • Prestanak radnog odnosa
 • Zasnivanje radnog odnosa u državnim organima
 • Socijalno osiguranje stranih državljana

PORESKO-PRAVNI TRETMAN RASKIDA, ODNOSNO PONIŠTAJA PRAVNOG POSLA KOJIM JE IZVRŠEN PRENOS PRAVA NA NEPOKRETNOSTI

 • Kada je pravni posao ništav?
 • Kada je pravni posao rušljiv?
 • Raskid ugovora
 • Poresko-pravne posledice poništaja, odnosno raskida ugovora po osnovu koga je izvršen prenos prava na nepokretnosti

UGOVOR O JEMSTVU

 • Opšti deo
 • Odnos poverioca i jemca
 • Odnos jemca i dužnika
 • Regres isplatioca prema ostalim jemcima i zastarelost
 • Primena Zakona o platnom prometu na ugovore o jemstvu
 • Knjiženje poslovnih promena po ugovoru o jemstvu

  • Model Ugovora o jemstvu

OPŠTI AKT O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ZA MALA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Obaveza donošenja akta
 • Sadržina opšteg akta
 • Primer opšteg akta za malo pravno lice
 • Model Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MRS 16

 • Priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme
 • Odmeravanje prilikom priznavanja
 • Odmeravanje nakon priznavanja
 • Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme
 • Umanjenje vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
 • Prestanak priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE I TELEFONA KAO SASTAVNOG DELA PAKETA OPERATERA

SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA