Informator broj 16/07 od 20.07.2007.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2007. godine

Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto zarade, počev od 1. avgusta 2007. godine

Uticaj izmenjene najniže osnovice za obračun doprinosa pri utvrđivanju bruto minimalne zarade pri isplatama od 1. avgusta 2007. godine

Revalorizacija rata za otkupljene društvene stanove pod 30. junom 2007. godine

Donošenje akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (rok za donošenje 6.09.2007.)

 • Uvodna razmatranja
 • Pokretanje postupka procene rizika
 • Šta predstavlja procena rizika?
 • Pokretanje procedure
 • Pristup u procenjivanju rizika i sastavljanje tima za procenu rizika
 • Nivoi procene rizika
 • Akt o proceni rizika
 • Odluka o pokretanju postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Plan sprovođenja postupka procene rizika
 • Procena rizika – obavezni elementi akta o proceni rizika
 • Prikaz postupka procene rizika
 • Primer procene rizika na radnom mestu
 • Prilog:

  • Spisak licenciranih pravnih lica za obavljanje
   poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Spisak licenciranih pravnih lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti
  • Spisak licenciranih pravnih lica za obavljanje
   poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad

Mirno rešavanje sporova – medijacija

 • Pojam medijacije i medijatora
 • Zakonska uređenost
 • Postupak medijacije (pre sudskog spora, u toku sudskog spora i u postupku po žalbi)
 • Ishod medijacije
 • Troškovi postupka medijacije
 • Osobenosti postupka medijacije
 • Pojam medijatora (obaveze, prava i isključenje i izuzeće medijatora)
 • Medijacija u privrednim sporovima
 • Porodični i bračni sporovi
 • Medijacija u krivičnim stvarima
 • Medijacija u radnim sporovima
 • Medijacija u upravnim stvarima
 • Medijacija u imovinskopravnim stvarima
 • Rezime
Službena mišljenja