Informator broj 16/04 od 26.07.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i važne informacije

  • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za jun 2004. godine
  • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za jun 2004. godine
  • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa u RS za jun 2004. godine
  • Podaci o potrošačkoj korpi i otkupnoj ceni stana
  • Izmena Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa koja se odnosi na finansijske transakcije
  • Izmene Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

 Nove osnovice za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje važe od 1.08. do 1.09.2004. godine

 Utvrđena je nova neto minimalna zarada po satu za mesece juli – decembar 2004. godine
Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. julom 2004. godine
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.06.2004. godine po ugovorima zaključenim posle 19.07.1994. godine
Pregled usvojenih novih zakona i zakona o izmenama i dopunama zakona
Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Obračun doprinosa i poreza na zarade i naknade zarada za isplate od 1. septembra 2004. godine