Informator broj 16/02 od 03.07.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Odluke i uputstva guvernera NBJ

  • Produžen je rok za mogućnost isplate zarada putem asignacije
  • Produžen je rok za primenu Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
  • Izmene i dopune Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i postupku kontrole menjačkih poslova
  • Izmene i dopune Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima
Ostvarivanje prava nezaposlenih lica kod Republičkog zavoda za tržište rada
Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar – juni 2002. godine
Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
Službena mišljenja