Informator broj 15/2018 od 25.05.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

USLOVI POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE U INOSTRANSTVU

INFORMACIJA U VEZI SA ROKOVIMA PLAĆANJA REGISTROVANIH FAKTURA

PROBNI RAD KAO USLOV PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

  • Probni rad shodno Zakonu o radu
  • Probni rad shodno drugim zakonima

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT  ZA 2017. GODINU I AKONTACIJA POREZA NA DOBIT  ZA 2018. GODINU

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT U TOKU 2018. GODINE

NAMIRENJE PORESKIH OBAVEZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA

ISPRAVKA GREŠKE NASTALE PRI EVIDENTIRANJU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA

IZDAVANJE PREKRŠAJNIH NALOGA OD STRANE PORESKE UPRAVE

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

  • Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

  • Podsticajne mere i subvencije za poslodavca koji zaposli na neodređeno vreme osobu sa invaliditetom

FISKALNE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA I OSOBA SA INVALIDITETOM U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAÐANA I ZAKONOM O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

  • Pravo na fiskalne olakšice na zarade novozaposlenih lica, za poslodavca – pravno lice, odnosno preduzetnika, preduzetnika paušalca ili preduzetnika poljoprivednika (važi za isplate zaključno sa 31.12.2019. godine)
  • Pravo na fiskalne olakšice za poslodavca koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom shodno članu 21g Zakona o porezu na dohodak i članu 45b Zakona o doprinosima
  • Pravo na fiskalne olakšice na zarade novozaposlenih lica u mikro i malom pravnom licu i kod preduzetnika, preduzetnika paušalca ili preduzetnika poljoprivednika (važi za isplate zaključno sa 31.12.2019. godine)
  • Od 1. oktobra 2018. godine će moći da se koristi pravo na fiskalne olakšice za poslodavca – novoosnovano pravno lice, kao i novoosnovanog preduzetnika po osnovu zarade osnivača, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika, kao i po osnovu zarade (najviše za devet) novozaposlenih lica

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA