Informator broj 15/2014 od 12.06.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Objavljeni su novi obrasci poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3
 • Podnošenje izvoda iz PPP-PD na osnovu podataka iz EBP-PURS kao dokaza o plaćenim obavezama za porez i doprinose po odbitku za ostvarivanje određenih prava zaposlenih
 • Porez na imovinu zahvaćenu dejstvom poplave
 • Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama za mikro i druga pravna lica i preduzetnike koji ne primenjuju MSFI

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS 30.05.2014. GODINE USVOJILA NA ČETVRTOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

USVOJENI SU ZAKONI KOJIMA SE MENJAJU STOPE DOPRINOSA I PROPISUJU NOVE FISKALNE OLAKŠICE ZA POSLODAVCA KOJI ZAPOSLI NOVA LICA – nove fiskalne olakšice u primeni od 1. jula, a nove stope od 1. avgusta 2014. godine –

 

OBJAVLJENI SU NOVI OBRASCI PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE – obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3

 

DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

PODNOŠENJE IZVODA IZ PPP-PD NA OSNOVU PODATAKA IZ EBP-PURS  KAO DOKAZA O PLAĆENIM OBAVEZAMA ZA POREZ I DOPRINOSE PO ODBITKU ZA OSTVARIVANJE ODREĐENIH PRAVA ZAPOSLENIH

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM  ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA – U PRIMENI SU OD 1. JUNA 2014. GODINE

POREZ NA IMOVINU ZAHVAĆENU DEJSTVOM POPLAVE

 • Plaćanje dospelih neizmirenih obaveza po osnovu poreza na imovinu koja je usled dejstva poplave uništena ili oštećena
 • Plaćanje utvrđenih nedospelih obaveza po osnovu poreza na imovinu koja je usled dejstva poplave uništena
 • Plaćanje utvrđenih nedospelih obaveza po osnovu poreza na imovinu koja je usled dejstva poplave oštećena
 • Ovlašćenja jedinica lokalne samouprave

OBAVEZA OBRAZOVANJA KOMISIJE ZA REVIZIJU U PRIVREDNOM DRUŠTVU

 • Poslovi Komisije za reviziju
 • Sastav Komisije za reviziju

PRVA PRIMENA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG  IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA

 • Prelazak na MSFI za MSP
 • Prva primena
 • Postupci pripreme finansijskih izveštaja na datum prelaska
 • Obelodanjivanje efekata prelaska na MSFI za MSP

OPŠTI AKT O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE KOJI NE PRIMENJUJU MSFI

 • Obaveza donošenja akta
 • Sadržina opšteg akta
 • Primer opšteg akta za mikro pravno lice – Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI za MSP

 • Priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme
 • Odmeravanje prilikom priznavanja
 • Odmeravanje posle početnog priznavanja
 • Priznavanje i odmeravanje umanjenja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
 • Nekretnine, postrojenja i oprema koji se drže za prodaju
 • Prestanak priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme
 • Obelodanjivanja u vezi sa nekretninama, postrojenjima i opremom

IZVRŠENJE NA ZARADI PO OSNOVU POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENOG

 • Iznos (visina) zarade koja može biti predmet izvršenja
 • Izvršenje “privilegovanih” potraživanja uz postojanje administrativne zabrane
 • Rešenje o plenidbi zarade
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Evidencija u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Računovodstveno obuhvatanje obustava
 • Primanja po osnovu socijalnog osiguranja

OBAVEZA POSLODAVCA DA IZ SVOJIH SREDSTAVA OBEZBEDI  PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU NA RADNOM MESTU SVOJIH ZAPOSLENIH I PORESKI TRETMAN DAVANJA U OVU SVRHU

 • Propisi koji se primenjuju u oblasti društvene brige za zdravlje na nivou poslodavca
 • Društvena briga za zdravlje u skladu sa Zakonom o radu
 • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

  • Kaznene odredbe za prekršaj poslodavca za neobezbeđivanje zdravstvene zaštite zaposlenih

POSLOVI REEKSPORTA ROBE

 • Reeksport po spoljnotrgovinskim i carinskim propisima
 • Naplata i plaćanje po osnovu reeksportnih poslova, vođenje evidencije i izveštavanje na osnovu deviznih propisa
 • Reeksportni poslovi na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Knjiženje reeksporta robe

SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE KADA JE PREDMET NABAVKE OBLIKOVAN PO PARTIJAMA

 • Procenjena vrednost javne nabavke kada je predmet nabavke obrazovan po partijama
 • Sadržaj podataka u pozivu za podnošenje ponude
 • Način donošenja odluke o dodeli ugovora i način zaključenja ugovora po partijama
 • Rok za zaključenje ugovora
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • Odluka o obustavi postupka javne nabavke