Informator broj 15/01 od 03.07.2001.

Aktuelni statistički i drugi podaci

Izmene Uredbe o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima
 
Dopuna Odluke o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
 
Sastavljanje polugodišnjeg računa za period I-VI/2001
 
Program podrške preduzećima za prelazak na sistem bruto zarada
 
Predlog Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji