Informator broj 14/2018 od 11.05.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izvršene su izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe u delu Aneksa PKU
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Radni odnos na određeno vreme (uslovi i prava)
 • Prava i obaveze u postupanju poslodavca i zaposlenih u slučaju postojanja zlostavljanja na radu

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “Informator” šaljemo “Poseban kolektivni ugovor za državne organe, sa Aneksom PKU koji se odnosi na organe pokrajinske autonomije i organe jedinica lokalne samouprave – prečišćen tekst” svim pretplatnicima na koje se ovaj PKU odnosi.

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 9.05.2018. NA IV SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2018. GODINI

DALJE USAGLAŠAVANJE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU /izmene Zakona o BIA i Zakona o Vojsci Srbije/

USLOVI POD KOJIMA REZIDENTI MOGU ODOBRAVATI FINANSIJSKE ZAJMOVE NEREZIDENTIMA I DAVATI JEMSTVA PO KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I KREDITNIM POSLOVIMA IZMEĐU NEREZIDENATA

IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE U DELU ANEKSA PKU

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2018. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Razlozi i rokovi za izmenu mesečne akontacije u toku 2018. godine
 • Sastavljanje poreskog bilansa koji se podnosi uz poresku prijavu za izmenu akontacije
 • Sastavljanje poreske prijave i utvrđivanje izmenjene mesečne akontacije

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I  ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni pregled rokova za usvajanje finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje APR-u dokumentacije koja se sastavlja u vezi sa usvajanjem finansijskih izveštaja (za 2017. godinu najkasnije do 30. juna, odnosno 31. jula 2018. godine)

ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA

 • Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza do 60 meseci uz otpis 50% kamate na taj dug
 • Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Pravne posledice odlaganja dugovanog poreza
 • Pravne posledice neplaćanja dugovanog poreza u rokovima iz rešenja/sporazuma o odlaganju plaćanja, odnosno neplaćanja tekućih obaveza

KORIŠĆENJE OSTATKA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2017. – NAJKASNIJE DO 30.06.2018. I PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ILI NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU DA ZAPOSLENI NE ISKORISTI GODIŠNJI ODMOR

 • Obaveza korišćenja ostatka godišnjeg odmora za 2017. godinu – najkasnije do 30. juna 2018. godine
 • Obaveze poslodavca u slučaju da zaposleni nije koristio godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa ili krivice zaposlenog
 • Visina naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora i novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa
 • Novčane kazne

RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME (USLOVI I PRAVA)

 • Pravni osnov
 • Radni odnos na određeno vreme shodno Zakonu o radu

   

  • Slučajevi u kojima je moguće zasnovati radni odnos na određeno vreme
  • Trajanje rada na određeno vreme
  • Radni odnos na određeno vreme u maksimalnom trajanju od 24 meseca (član 37. st. 1-3. Zakona o radu)
  • Radni odnos na određeno vreme u posebnim slučajevima (član 37. st. 4. i 5. Zakona o radu) koji može da traje duže od 24 meseca
  • Produženje ugovora o radu na određeno vreme aneksom ugovora o radu
  • Prestanak radnog odnosa na određeno vreme
  • Zaštita zaposlene na određeno vreme od prestanka radnog odnosa
  • Godišnji odmor i radni odnos na određeno vreme
  • Radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme u slučaju prekoračenja roka na koji je zasnovan
  • Zasnivanje i produžetak radnog odnosa na određeno vreme i korišćenje olakšica za to lice kao novozaposleno
  • Slučajevi kada radni odnos na određeno vreme može da traje duže od 6 meseci kako je propisano posebnim zakonima kao najduže
 • Rad na određeno vreme shodno posebnim zakonima

PRAVA I OBAVEZE U POSTUPANJU POSLODAVCA I ZAPOSLENIH U SLUČAJU POSTOJANJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU

 • Osnovni pojmovi
 • Pravila ponašanja u vezi sa zaštitom od zlostavljanja
 • Nadzor nad sprovođenjem zakona
 • Kaznene odredbe
 • Prilog 1: Model Zahteva za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja
 • Prilog 2: Model Tužbe radi zaštite od zlostavljanja na radu