Informator broj 14/2012 od 12.06.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Godišnji odmor
 • Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa obavezom banaka da pri isplati zarada vrše kontrolu uplate poreza i doprinosa
 • Poslovi aktivnog i pasivnog oplemenjivanja robe
 • Pregled važećih kolektivnih ugovora zaključenih na nivou republike srbije, na nivou teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i na nivou poslodavca

 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

UPIS U JAVNE EVIDENCIJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA POČEV OD 8. JUNA 2012. GODINE NIJE USLOVLJEN DOKAZOM O PLAĆENOM POREZU /prema Odluci Ustavnog suda/

USTAVNI SUD JE DONEO ODLUKU O NESAGLASNOSTI ZAKLJUČKA  VLADE RS OD 17.02.2010. GODINE O POVEZIVANJU STAŽA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SA USTAVOM I ZAKONOM

NOVI PRAVILNIK O ODREĐIVANJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU  STARIM I UMETNIČKIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI, NAČINU SERTIFIKOVANJA ISTIH I VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE IZDATIH SERTIFIKATA

OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA OBAVEZOM BANAKA  DA PRI ISPLATI ZARADA VRŠE KONTROLU UPLATE POREZA I DOPRINOSA

GODIŠNJI ODMOR

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Pravo na srazmeran godišnji odmor
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora u punom i maksimalnom trajanju
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora

  • Primer Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

POSLOVI AKTIVNOG I PASIVNOG OPLEMENJIVANJA ROBE

 • Propisi kojima se uređuje oplemenjivanje robe
 • Aktivno oplemenjivanje
 • Pasivno oplemenjivanje
 • Službena mišljenja Uprave carina u vezi sa oplemenjivanjem robe

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE KURSNIH RAZLIKA I EFEKATA UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE

FAKTORING I FORFETING POSLOVI

 • Faktoring poslovi
 • Forfeting poslovi
 • Obaveze privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE INVESTICIONIH NEKRETNINA PO MRS 40

PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI STATUSA KANDIDATA ZA ULAZAK U EVROPSKU UNIJU

 • Pravna pravila EU i primena domaćih propisa – organi koji se bave evropskim integracijama
 • Sredstva razvojne pomoći, donacije i projekti koje koristi Republika Srbija

PREGLED VAŽEĆIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZAKLJUČENIH NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE, NA NIVOU TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE I NA NIVOU POSLODAVCA