Informator broj 13/08 od 23.05.2008.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE,

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA
POVEĆANI SU KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZA ZAPOSLENE

U USTANOVAMA KULTURE, POZORIŠTIMA, MUZIČKIM USTANOVAMA

I MUZIČKOJ USTANOVI BEOGRADSKA FILHARMONIJA

– počev od obračuna i isplate plate za maj 2008. –
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE NBS O VOĐENJU REGISTRA PODATAKA O BONITETU
USLOVI ZA KORIŠĆENJE DRUGOG DELA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2007. GODINU

DO 30. JUNA 2008. GODINE
KOMENTAR I NAČIN PRIMENE OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA
 • Primena OKU, izuzeće od primene i prošireno dejstvo OKU
 • Osnovne odredbe (čl. 1-5)
 • Radni odnos (čl. 6-8)
 • Radno vreme (član 9.)
 • Odmori i odsustva
 • Zaštita zaposlenog na radu (čl. 13-15)
 • Zarade zaposlenih
 • Naknada zarade (čl. 30-31)
 • Naknada troškova (čl. 32-33)
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje od nezgode i bolesti (član 34.)
 • Prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor zaposlenog (član 35.)
 • Druga primanja (član 36.)
 • Viškovi zaposlenih (čl. 38-41)
 • Naknada štete (čl. 44-47)
 • Prestanak radnog odnosa (član 48.)
 • Sindikat zaposlenih (čl. 50-58)
 • Zaštita sindikalnih predstavnika (član 59.)
 • Osnivanje Fonda za razvoj demokratskih industrijskih odnosa (čl. 60-61)
 • Način rešavanja kolektivnih radnih sporova
 • Način primene Opšteg kolektivnog ugovora
 • Odgovornost poslodavca za primenu Opšteg kolektivnog ugovora
MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE I VRŠENJA

USLUGA U PROMETU ROBE
KNJIŽENJE NABAVKE OPREME PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA

PO KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM
KNJIGA ODLUKA I KNJIGA UDELA KOJE VODI PRIVREDNO DRUŠTVO
ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA
RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TRANSAKCIJA I SALDA U STRANIM VALUTAMA

I INOSTRANOG POSLOVANJA U SKLADU SA MRS 21
NOVI STAV PO OSNOVU TRETMANA “TERENSKOG DODATKA” ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE