Informator broj 13/06 od 05.06.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Informativno

  • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana 
  • Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 
Konačno je donesen novi Zakon o računovodstvu i reviziji
Revizija i obelodanjivanje finansijskih izveštaja 
Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima 
Zakon o državnim službenicima stupa na snagu 1. jula 2006. godine 
Sticanje sopstvenih udela i akcija 
Računovodstveno obuhvatanje kupovine i naknadne prodaje akcija koje su nabavljene sa namerom da se drže na dugoročnoj osnovi 
Računovodstveno obuhvatanje akcija koje su razvrstane kao stalna sredstva koja se drže za prodaju