Informator broj 13/02 od 10.06.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
Roditeljski dodatak
Dečiji dodatak
Odluke i uputstva guvernera NBJ za sprovođenje Zakona o platnom prometu i Zakona o deviznom poslovanju
  • Nova Odluka o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem i Uputstvo za njeno sprovođenje
  • Odluka o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje visina blagajničkog maksimuma i određivanju blagajničkog maksimuma
  • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i postupku kontrole menjačkih poslova (prečišćen tekst Uputstva)
  • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu zamene stranih sredstava plaćanja za evro
  • Odluka o otkupu efektivnog stranog novca zemalja članica Evropske monetarne unije od fizičkih lica
Zakon o sprečavanju pranja novca
Prava invalida rada sa preostalom radnom sposobnošću
  • Prava invalida rada sa preostalom radnom sposobnošću – ranije III kategorija invalidnosti
  • Prava invalida rada II kategorije invalidnosti
Primena zakona o Zdravstvenom osiguranju (tekst Objašnjenja Ministarstva zdravlja)
Propisi u pripremi
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnim odnosima u državnim organima
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije