Informator broj 12/02 od 29.05.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
Bruto minimalna zarada po donošenju novousklađenih najnižih osnovica za obavezno socijalno osiguranje
Novina u tumačenju člana 5. Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
Osnove za izradu godišnjeg programa poslovanja, zaposlenosti, kadrova i zarada radi primene člana 9. Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
Izmene i dopune Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
Kriterijumi za izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, javnim službama i javnim preduzećima
Prava kojima se obezbeđuje zaštita funkcije materinstva
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom stupa na snagu 1. juna 2002. godine
Primena odredaba Zakona o osnovama poreskog sistema koje se odnose na plaćanje kaznene kamate kod neblagovremene uplate poreskih obaveza
Odluke i uputstva guvernera Narodne banke Jugoslavije na osnovu kojih se primenjuje Zakon o deviznom poslovanju
  • Prilog 1: Pregled novodonetih propisa na osnovu Zakona o deviznom poslovanju
  • Prilog 2: Pregled propisa donetih na osnovu “starog” Zakona o deviznom poslovanju koji ostaju na snazi do donošenja novih propisa
  • Prilog 3: Pregled propisa koji su prestali da važe
Nove (usklađene) osnovice na koje se plaća doprinos za PIO za osiguranike jugoslovenske državljane zaposlene u inostranstvu i osiguranike osigurane na produženo osiguranje
Službeno mišljenje Ministarstva finansija i ekonomije