Informator broj 12/01 od 01.06.2001.

Pravo na zaradu, obračun i isplata zarada, porezi i doprinosi iz i na zaradu

 • Pravo na zaradu, pojam odnosno sastavni delovi zarade i isplata zarade

  • Pravo zaposlenog na zaradu i obaveza poslodavca da isplati zaradu
  • Pojam i sastavni delovi zarade
  • Obračun zarade kroz primere i popunjavanje obrasca “OZ”
  • Minimalna zarada
 • Obaveze koje se plaćaju “iz” i “na” zaradu

  • Porez na zarade
  • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih
  • Stope doprinosa za socijalno osiguranje
  • Porez na fond zarada
  • Doprinosi komorama i zadružnim savezima
 • Primeri obračuna poreza na zarade, doprinosa za socijalno osiguranje, poreza na fond zarada i doprinosa privrednim komorama

  • Obračun poreza i doprinosa kada se zarada isplaćuje u celini, a sve su zarade iznad najnižih propisanih osnovica
  • Obračun poreza i doprinosa pri isplati minimalne zarade
  • Obračun poreza i doprinosa u slučaju kada je deo zarade za maj isplaćen u maju, a drugi deo zarade za maj se isplaćuje u junu
  • Obračun poreza i doprinosa, ako se isplata zarada za juni vrši u tri dela
  • Privremeni i povremeni poslovi
  • Primer obračuna poreza i doprinosa za lica koja su upućena na rad u inostranstvo
  • Neplaćeno odsustvo
  • Porez na druge prihode

Novi savezni propisi

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnom saveznom porezu na promet proizvoda i usluga za 2001. godinu
 • Zakon o izmenama Zakona o saveznim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o Carinskoj tarifi

Aktuelni podaci

 • Indeksi cena na malo za maj 2001. godine
 • Indeksi troškova života za maj 2001. godine
 • Koeficijenti za revalorizaciju
 • Zatezna kamata za maj 2001. godine
 • Indeks industrijske proizvodnje u aprilu 2001. godine
 • Eskontna stopa NBJ i zatezna kamata u 2001. godini
 • Otkupna cena stana
 • Visina dodataka na zaradu po OKU i poreski tretman za isplate od 1.06.2001. godine
 • Visina naknada i ostalih primanja po OKU i poreski tretman po članu 18. Zakona o porezu na dohodak građana za isplate od 1.06.2001.
 • Visina naknada i ostalih primanja po OKU i poreski tretman po članu 9. Zakona o porezu na dohodak građana za isplate od 1.06.2001.

Uz “Informator” broj 12, svim našim pretplatnicima smo dostavili i:

 • Zbirku prečišćenih tekstova Opšteg kolektivnog ugovora, Uredbe o naknadi zarade za vreme plaćenog odsustva zaposlenih za čijim je radom privremeno prestala potreba i Uredbe o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima, kao i podzakonska akta doneta radi prelaska na novi sistem obračuna zarada, doprinosa za socijalno osiguranje i drugih javnih prihoda na zarade sa pripadajućim obrascima OPJ, OD, OZ, MZ i ZPI;
 • kao dodatak: Odluku o utvrđivanju programa za regulisanje unutrašnjih dugova; odgovore Vlade Republike Srbije u vezi a programom regulisanja unutrašnjih dugova i sistemom bruto zarada.