Informator broj 11/07 od 04.05.2007.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Osnovice i koeficijenti za obračun i isplatu plata u javnim službama

 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama (zaključak Vlade od 4.05.2007. godine)
 • Koeficijenti za obračun i isplatu plata u javnim službama (izmene i dopune Uredbe o koeficijentima)
 • Izmene Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru

Izmena mesečne akontacije poreza na prihod od samostalne delatnosti u toku 2007. godine za preduzetnike koji vode poslovne knjige

Oporezivanje prenosa prava na nepokretnosti radi realizacije hipoteke

 • Pojam i predmet hipoteke
 • Izvršenje na nepokretnosti
 • Poreskopravne posledice realizacije hipoteke prodajom nepokretnosti
 • Mišljenje Ministarstva finansija o oporezivanju prenosa prava na nepokretnosti radi realizacije hipoteke
 • Podnošenje poreske prijave
 • Izdavanje dokaza o plaćenom porezu za svrhe upisa prava na nepokretnosti u zemljišne, katastarske, odnosno druge javne knjige

Kretanje i kontrola računovodstvenih isprava

Ispunjenje poreske obaveze

 • Pojam poreske obaveze
 • Dospelost
 • Lica dužna da ispune poresku obavezu: poreski obveznik i poreski platac
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju poslovne nesposobnosti ili proglašenja fizičkog lica za nestalo
 • Prestanak poreske obaveze

Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca

Postupak i rokovi za usvajanje i dostavljanje usvojenih finansijskih izveštaja privrednih društava

Način obračuna otkupne i ugovorne cene preostalog (neotkupljenog) dela stana koji je otkupljivan na rate

 • Lista za utvrđivanje kvaliteta zgrade i stana
 • Lista za utvrđivanje posebnih pogodnosti zgrade i stana
Službena mišljenja Ministarstva finansija