Informator broj 08/06 od 10.03.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 31. martom 2006. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
 
Informacija u vezi sa Instrukcijom o primeni Zakona o zdravstvenom osiguranju
 
Za rođeno treće, četvrto i svako naredno dete 1. januara 2006. godine i posle tog datuma pravo na odsustvo u trajanju od dve godine
 
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
 
Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti
 • Uvodne napomene
 • Lica koja imaju pravo na novčanu naknadu i lica koja nemaju pravo na novčanu naknadu
 • Rok za podnošenje zahteva
 • Trajanje prava na novčanu naknadu i produženje isplate
 • Visina novčane naknade i način obračuna novčane naknade
 • Umanjenje novčane naknade
 • Obustavljanje isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu
 • Brisanje iz evidencije nezaposlenih

Upotreba menice

 • Opšti deo (propisi)
 • Menična načela
 • Elementi trasirane menice
 • Menične radnje
 • Zastarelost meničnih prava i obaveza
 • Sopstvena menica
 • Knjiženje menice
 • Prilog 1: Trasirana akceptirana menica
 • Prilog 2: Sopstvena menica
 • Prilog 3: Sopstvena avalirana menica
 • Prilog 4: Sopstvena blanko menica
 • Prilog 5: Primer popunjenog naloga za naplatu (Obrazac br. 4)
 • Prilog 6: Primer popunjenog naloga za prenos (Obrazac br. 3)
 • Prilog 7: Protest menice

Oporezivanje imovine za 2006. godinu

 • Poreske prijave PPI-1 i PPI-2
Službena mišljenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike vezana za primenu Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa