Informator broj 06/04 od 20.02.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Karakter davanja povodom 8. marta – Dana žena, u zavisnosti od načina isplate
Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu
Specifičnosti izrade godišnjeg poreskog bilansa za banke i druge finansijske organizacije za 2003. godinu /Poreski bilans se sastavlja na novom obrascu PB-3/
Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2004.
Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem
Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme i prava zaposlenih na određeno vreme