Informator broj 05/04 od 06.02.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Obavezna primena međunarodnih računovodstvenih standarda od 1. januara 2004. godine
Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2003. godinu