Informator broj 03/04 od 23.01.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2003. godine
Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2003. godinu
Sastavljanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2003.
Utvrđivanje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije
Pregled statističkih podataka za 2003. godinu