Informator broj 01/07 od 03.01.2007.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Indeksi cena na malo za decembar 2006. godine
  • Indeksi troškova života za decembar 2006. godine
  • Zatezna kamata za decembar 2006. godine
  • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
  • Članarine komorama od 1.01.2007. godine
  • Instrukcije za povraćaj neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Republike Srbije
Podnošenje pojedinačne poreske prijave (PPP) za porez po odbitku
 
Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku

Podnošenje prijave i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike

  • Popunjavanje prijave – Obrasca PPD-SU
Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2007. godinu
 
Utvrđivanje svojstva osiguranog lica i overa isprave o zdravstvenom osiguranju počev od 1. januara 2007. godine
 
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara od 1. januara 2007. godine
 
Računovodstveno obuhvatanje stalnih sredstava koja se drže za prodaju
 
MRS 12 – porezi iz dobitka
 
Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze na lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja