Informator broj 01/02 od 11.01.2002.

Aktuelni statistički i drugi podaci

Doprinosi privrednim komorama od 1.01.2002. godine
Novine u saveznim propisima
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu (“Sl. list SRJ”, br. 71/01)
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o reviziji računovodstvenih izveštaja (“Sl. list SRJ”, br. 71/01)
  • Ostali zakoni
  • Odluka o uslovima i načinu zamene stranih sredstava plaćanja za EVRO
  • Produžava se rok za mogućnost polaganja deviza na devizni račun bez porekla

Novi republički propisi

  • Uredba o načinu iskazivanja prihoda obveznika poreza nastalih delimičnim ili potpunim otpisom dugova izvršenim u skladu sa Programom Vlade Republike Srbije za regulisanje unutrašnjih dugova u poreskom bilansu za 2001. godinu
  • Uredba o načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih za plaćanje do kraja 2000. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije
  • Uredba o izmeni Uredbe o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima
  • Pravilnik o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju
  • Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
Isplata zarada, naknada troškova i drugih primanja putem asignacije
Uređivanje prava i obaveza zaposlenog ugovorom o radu direktno zasnovanim na zakonu (sa primerima)
Postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog zbog povrede radne obaveze ili ponašanja zaposlenog
Podnošenje poreske prijave paušalno oporezivih obveznika za 2002. godinu
Službena mišljenja