Stručni časopis “Informator”

“INFORMATOR” je već 32 godine jedan od vodećih stručnih časopisa na našem tržištu. Tekstovi u ovom časopisu su aktuelni, sa detaljnim objašnjenjima, uputstvima i konkretnim primerima za primenu zakonske regulative iz oblasti:

 • poreza na dohodak građana, 
 • poreza na dobit pravnih lica,
 • poreza na imovinu, 
 • poreskog postupka, 
 • radnih odnosa, 
 • kolektivnog ugovaranja, 
 • doprinosa za obavezno soc. osiguranje, 
 • penzijskog i invalidskog osiguranja, 
 • zdravstvenog osiguranja i zaštite,
 • propisa koji uređuju rad državnih organa, javnih službi, lokalne samouprave,
 • obrazovanja,
 • računovodstva, 
 • finansijske podrške porodici sa decom,
 • platnog prometa, 
 • trgovine, 
 • stanovanja, 
 • propisa o privrednim društvima, 
 • javnih nabavki,
 • deviznog poslovanja, itd.

Za sve napred navedene oblasti savetnici CEKOS IN-a pretplatnicima telefonski pružaju kompletan konsalting odgovorima na konkretna pitanja, pojašnjenjima pravnih normi i savetima za što racionalniju primenu pravne regulative u praksi. Broj telefonskih konsultacija i njihovo trajanje je NEOGRANIČENO (svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h).

Sastavni deo časopisa su Aktuelni statistički podaci, gde dajemo pregled podataka o potrošačkim cenama, zaradama (neto, bruto i medijalna), industrijskoj proizvodnji, cenama proizvođača industrijskih proizvoda i dr. a na osnovu zvaničnih podataka zavoda za statistiku. U okviru istog poglavlja objavljujemo i podatke o visini referentne kamatne stope NBS, zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, o iznosima roditeljskog dodatka i cenzusa za dečiji dodatak i drugo.

Aktuelna službena mišljenja nadležnih ministarstava, objavljuju se u okviru časopisa prema značaju za sprovođenje zakona na koje se odnose.

Format časopisa: A5;

Periodika izlaženja: minimum 2 broja mesečno, ili više, jer aktuelnost tema nameće potrebu za izlaskom dodatnih brojeva u okviru meseca.

Šta je uključeno u cenu pretplate?

 • PRIJEM ŠTAMPANOG I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA  (na godišnjem nivou – najmanje 24 broja časopisa “Informator”);
  ELEKTRONSKA IZDANJA se koriste preko sajta www.strucnaliteratura.rs i uključena su u cenu pretplate na štampana izdanja časopisa. Pored elektronskih izdanja časopisa i knjiga na sajtu www.strucnaliteratura.rs pretplatnici mogu koristiti i Online zbirku pitanja i odgovora objavljenih u stručnim časopisima “Informator” i “PDV”.;
 • NEOGRANIČENI BROJ STRUČNIH TELEFONSKIH KONSULTACIJA IZ OBLASTI KOJE OBRAĐUJE ČASOPIS NA KOJI STE PRETPLAĆENI. Konsultacije sa našim savetnicima se dobijaju pozivom na broj 011/30 35 435 svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h. Pored telefonskih konsultacija CEKOS IN daje odgovore na koncizna i jasna pitanja postavljena  putem e-mail-a office@cekos.rs.
  Stručne konsultacije su podeljene u dve kategorije:
  – kraće konsultacije i odgovori na pitanja na koje je moguće odgovoriti trenutno ili u kratkom vremenskom roku – ova kategorija usluga je uključena u cenu pretplate,
  – konsultantske usluge i odgovori na složena i širokoobuhvatna pitanja koja zahtevaju angažovanje  spoljnih stručnih saradnika i dodatno angažovanje CEKOS IN – ovih savetnika van radnog vremena. Ova kategorija usluga nije uključena u cenu pretplate i pokrenuta je na zahtev pretplatnika koji imaju potrebu za ovakvim vidom konsultacija. Ove usluge su predmet posebnog ugovaranja, a cena zavisi od utrošenog vremena i cene po satu koju određuje spoljni saradnik ili CEKOS IN. Ukoliko imate potrebe za ovakvim vidom konsultacija, molimo Vas da nas kontaktirate pozivom na broj 011/30 35 435.
 • Prijem određenih knjiga iz edicije “Propisi”. Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i/ili podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene, sa korisnim napomenama o stupanju na snagu i/ili početku primene). Elektronska izdanja (sajt: www.strucnaliteratura.rs) ovih knjiga su takođe uključena u cenu pretplate;
 • Korišćenje 11 servisa za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs: obračun zatezne kamate (dinari i strane valute), kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza,  kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD,…. 
 • Korišćenje servisa “Obrasci za popunjavanje” na ovom sajtu, koji omogućava popunjavanje, štampu i arhiviranje velikog broja obrazaca.